13.5.13

കൊലയാളി

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള്‍
കൊലയാളികളാകുന്ന
ഭര്‍തൃഗൃഹങ്ങള്‍...!

No comments:

Post a Comment