7.5.13

തലതിരിഞ്ഞ കാലം

അനിയത്തിയെ
പ്രസവിക്കേണ്ടി വരുന്ന
തലതിരിഞ്ഞ കാലം...!

No comments:

Post a Comment