10.5.13

കിനാവ്‌

കിനാവിനു നിറങ്ങള്‍ നൂറ്
കണ്‍തുറന്നാലറുബോറ്
ബോറില്ലാത്തതൊക്കെ ജോറ്..!

No comments:

Post a Comment