14.5.13

കാമാന്ധന്‍

പകല്‍കാഴ്ചയില്ലാത്ത മൂങ്ങ,
രാക്കാഴ്ചയില്ലാത്ത കാക്ക,
രണ്ടുമില്ലാത്ത കാമാന്ധന്‍ ..!

No comments:

Post a Comment