9.5.13

സിപ്

വലിയൊരകല്‍ച്ചയെ
നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍
അടുപ്പിക്കുന്നു സിപ് ...!

No comments:

Post a Comment