14.8.12

ആഗസ്റ്റ് 13 ന്റെ ഓര്‍മയ്ക്ക്‌ ...

'മുഖപുസ്തകത്തിന്റെ
നീലവിരിയുള്ള
ജനാലക്കരികില്‍
കടുകോളമുള്ള
പച്ചവെളിച്ചം...'
നീയതു തെളിച്ചില്ലെങ്കില്‍
നോവുമെന്റെ ഹൃദയം
നിന്‍ ചിരിയടയാളം
കണ്ടില്ലെങ്കില്‍
വിങ്ങുമെന്റെ മനം
കാരണം,
നീയെനിക്കെല്ലാമാണ്..

No comments:

Post a Comment