4.8.12

ആറാട്ട്‌...

പ്രേമം വേലിചാടിയപ്പോള്‍
കാമുകിയുടെ കാലിലെ
ചെരുപ്പും ആങ്ങളമാരുടെ
മസിലുകളും ചേര്‍ന്ന്
കാമുകന്റെ മേനിയില്‍
ആറാട്ടു നടത്തി...

No comments:

Post a Comment