19.8.12

കണക്ക്

ഗരിമയാം ഗുണത്തിന്റെ
ഗുരുവായി മാറിടാം...
ഗണനീയ ഗണനങ്ങള്‍
ഗണിക്കൂ പിഴക്കില്ല...

No comments:

Post a Comment