14.8.12

വരിയും വരയും

നാം വരകളും
വരികളുമാണ്...
വരകളൊക്കെ
അര്‍ത്ഥമുള്ള വരികള്‍
വരികളൊക്കെ
വിശാലമായ വരകളും..
രചിച്ചതീശനാവുമ്പോള്‍
മനോഹാരിതയ്ക്കു
പത്തരമാറ്റ്...

No comments:

Post a Comment