18.8.12

അന്ത്യം

നാവിന്‍ തുമ്പിലെത്തിയ
കവിത കുഴഞ്ഞുപോയി 
ചികിത്സ ഫലിയ്ക്കാതെ
ഒടുവില്‍ മരിച്ചുവീണു..

2 comments: