17.8.12

ദുര്‍ഗ്ഗതി

അവന്‍
അവനിയെ
അനവരതം
അനാദൃതമാക്കി
അവലീഢയായവനി..
അനാമയം നശിച്ചവനി..

No comments:

Post a Comment