10.8.12

വിഡ്ഢി

മൗനത്തിനു
സംവദിക്കാന്‍
ഭാഷ കടംകൊണ്ട
വിഡ്ഢിയാണു
ഞാന്‍ ....

No comments:

Post a Comment