21.8.12

നിന്നോട് ...

നിന്റെ സ്‌നേഹശീതളിമയില്‍
മയങ്ങിക്കിടപ്പാണു ഞാന്‍ ,
എന്‍ 'രേഖാംശ'ങ്ങളൊക്കെ
വക്രീകരിച്ചെന്നു തോന്നിയാലും..!

No comments:

Post a Comment