21.8.12

നഗ്നസത്യം

ത്രപ നാരിമാര്‍ക്കു ത്രാണം...
ത്വച മോഹിനിക്കു ത്രാസം...

________________________
*അധികം തലപുകക്കാതെ...

ത്രപയെന്നാലതു ലജ്ജ..
ത്രാണത്തനര്‍ത്ഥം കവചം
ത്വചയാണു പെണ്ണിന്റെ ചര്‍മം
ത്രാസത്തിനര്‍ത്ഥം ഭയവും....

No comments:

Post a Comment