7.8.12

ചുംബനം

അനര്‍ഘ നിമിഷങ്ങള്‍
അമൂല്യ വേളകള്‍
അനിഷേധ്യ ചുംബനങ്ങള്‍
അലിഞ്ഞൊന്നായ് ചേര്‍ന്നു..
ഒടുവില്‍,
മാരകരോഗത്തെ പുല്‍കി...
ഇല പൊഴിഞ്ഞു
കായ്ക്കനികളുണങ്ങി
ശോഷിച്ച വന്‍മരം
ധരണിയെ ചുംബിച്ചു..

No comments:

Post a Comment