30.8.12

തിരിച്ചറിവ്

ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഓരിയിടലുകളും
വവ്വാലുകളുടെ ചിറകൊച്ചയും
ചിവീടുകളുടെ കരച്ചിലും
പെട്ടെന്നുനിലച്ചപ്പോള്‍
ക്ലോക്കിലെ സെക്കന്റ് സൂചി
ഹൃദയമടിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു.

No comments:

Post a Comment