20.8.12

ഇച്ഛ

ഏതിരുളിലും
മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ
നുറുങ്ങുവെട്ടവും
ആശ്വാസമാവും,
സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്കു
വര്‍ണം പകരും..

No comments:

Post a Comment