8.8.12

ചിരി

കാലം നോവു കാത്തുവെച്ചു ...
നോവു പഴുത്തു പാകമായി..
പിന്നെ ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞു..
ശോഷിച്ചു നാമാവശേഷമായി
മാറാല പിടിച്ച മനസ്സിലിരുന്ന്
സാകൂതം നോക്കിയ പ്രണയം
ഇതുകണ്ട് കൈകൊട്ടിച്ചിരിച്ചു...

No comments:

Post a Comment