16.8.12

പ്രതീക്ഷ

എരിയുന്ന
അഗ്നി നാളങ്ങളും 

കരി പിടിച്ച
ചെരാതുകളില്‍
മനോഹരമാകുന്നു...

No comments:

Post a Comment