15.8.12

ആത്മഹത്യ

പകലുമുഴുവന്‍ കണ്ട
പാപഭാണ്ഡം പേറി
പകലോന്‍ സന്ധ്യയ്ക്കു
പുഴയില്‍ചാടിമരിച്ചു ...!

No comments:

Post a Comment