18.8.12

വിധി

അമൃതനാവാന്‍ കൊതിച്ചവന്‍
അമൃത് തേടിയലഞ്ഞു..
അരവം ദംഷ്ട്രമാഴ്ത്തവേ
അമുക്തമൃത്യുവെ പുല്‍കി

No comments:

Post a Comment