24.8.12

ആഗ്രഹം

മിഴിനീര്‍ തുള്ളി പോലും

ചിലപ്പോള്‍ വളമായേക്കാം,
ആ ഊഷരഭൂമിയിലൊരു
വസന്ത ചാരുതയേകാന്‍ ...

No comments:

Post a Comment