7.8.12

അന്നം

അന്നം..
അന്ന് ..
അന്നില്ല ...
അവര്‍ പട്ടിണി..
അന്നും ജിവിക്കാന്‍ തിന്നു...!
ഇന്ന്
ഇന്നുണ്ടത്..
ഇന്നുണ്ടുകൂട്ടുന്നത് ..
ഇന്നു തിന്നാന്‍ ജിവിക്കുന്നു...!

No comments:

Post a Comment