8.8.12

വിണ്ണ് പറഞ്ഞത്

ഉയരങ്ങളിലാണു കണ്ണ്
ഉന്മാദത്തിനാണു പെണ്ണ്...
ഉല്ലാസത്തിനുഴുത മണ്ണ്...
ഉറഞ്ഞു പെയ്യില്ലെന്നു വിണ്ണ്...!

No comments:

Post a Comment