15.8.12

ശൂന്യ നിമിഷങ്ങള്‍

എകാന്തതയിലെ
ശൂന്യനിമിഷങ്ങള്‍
താഴിട്ടുപൂട്ടിയ
തടവറയാണെനിക്ക്..

No comments:

Post a Comment