3.8.12

കാത്തിരിപ്പ്

പ്രാണനുതുല്യം
സ്‌നേഹിച്ച
കാമുകന്റെ കൂടെ
വീടുവിട്ടിറങ്ങിയവള്‍
തെരുവിലെപ്പോഴും
ഉടുത്തൊരുങ്ങി
പുതിയ പുതിയ
കാമുകന്മാരെ
കാത്തിരിക്കുന്നു..

No comments:

Post a Comment