6.8.12

കൂട്ട്

നരവീണ തലമുടിക്കും
ചുളിവീണ മുഖത്തിനും കൂട്ട്
വരവീണ കണ്ണടയും
മുഖപുസ്തക കൂട്ടുകാരും..!

No comments:

Post a Comment